Los

240

(Curiosa) Divers lot olielampen

In Kunst, Antiquitäten, Varia

Diese Auktion ist eine LIVE Auktion! Sie müssen für diese Auktion registriert und als Bieter freigeschaltet sein, um bieten zu können.
Sie wurden überboten. Um die größte Chance zu haben zu gewinnen, erhöhen Sie bitte Ihr Maximal Gebot.
Ihre Registrierung wurde noch nicht durch das Auktionshaus genehmigt. Bitte, prüfen Sie Ihr E-Mail Konto für mehr Details.
Leider wurde Ihre Registrierung durch das Auktionshaus abgelehnt. Sie können das Auktionshaus direkt kontaktieren über +31(0)50 5532122 um mehr Informationen zu erhalten.
Sie sind zurzeit Höchstbietender! Um sicher zustellen, dass Sie das Los ersteigern, melden Sie sich zum Live Bieten an unter , oder erhöhen Sie ihr Maximalgebot.
Geben Sie jetzt ein Gebot ab! Ihre Registrierung war erfolgreich.
Entschuldigung, die Gebotsabgabephase ist leider beendet. Es erscheinen täglich 1000 neue Lose auf lot-tissimo.com, bitte starten Sie eine neue Anfrage.
Das Bieten auf dieser Auktion hat noch nicht begonnen. Bitte, registrieren Sie sich jetzt, so dass Sie zugelassen werden bis die Auktion startet.
1/8
Bieten ist beendet
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 1 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 2 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 3 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 4 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 5 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 6 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 7 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 8 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 1 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 2 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 3 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 4 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 5 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 6 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 7 aus 8
(Curiosa) Divers lot olielampen - Bild 8 aus 8
Sie interessieren sich für den Preis dieses Loses?
Preisdatenbank abonnieren
Groningen

(Curiosa) Divers lot olielampen
Lot met vier verschillende opaline olielampen, circa 1900. Conditie: Diverse chips, zie foto's. Afmetingen: Max. hoogte 52 cm en max. diameter 14 cm.

(Curiosa) Divers lot olielampen
Lot met vier verschillende opaline olielampen, circa 1900. Conditie: Diverse chips, zie foto's. Afmetingen: Max. hoogte 52 cm en max. diameter 14 cm.
Kunst, Antiquitäten, Varia

Auktionsdatum
Ort der Versteigerung
Vechtstraat 45
Groningen
9725CT
Netherlands

Für Veilinghuis Klinkhamer Versandinformtation bitte wählen Sie +31(0)50 5532122.

Wichtige Informationen

Nothing important.

AGB

standard | standardKopersvoorwaarden
Veilingvoorwaarden
1.De verkoop geschiedt à contant of via PIN met een opgeld van 29% (incl. alle belastingen).
2.De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen.
3.De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders heeft de veilinghouder het absolute beslissingsrecht. De veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels te splitsen of bijeen te voegen. Bij vergissingen heeft de veilinghouder het recht zich te herstellen. De veilinghouder heeft het recht zonder opgave van redenen een bod te weigeren.
4.Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.
5 De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:
•zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
•te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
•voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;
•kopen te combineren of te splitsen;
•kopen niet te gunnen of op te houden;
•vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een totstandgekomen koopovereenkomst mag beroepen;
•na toewijzing onmiddelijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;
•indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
•voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
•namens kopers of verkopers zonder kosten uitvoeren. Bij gelijke opdrachten gaat de eerste opdrachtgever voor. Opdrachten zonder limiet worden niet aanvaard.
•voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.
6.De goederen worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij anders vermeld in de catalogus. Bij ernstige gebreken die niet in de catalogus vermeld staan, kunnen de objecten worden geretourneerd (met uitzondering van de kavels uit de afdeling ‘pakketten’ en de kavels waarbij als aanmerking W.A.F. staat vermeld). Dit dient uiterlijk een week na ontvangst te geschieden. Met latere reclames kan geen rekening worden gehouden. Voor de afdelingen kunst, grafiek en affiches gelden bovendien nog de volgende voorwaarden:
•Alle objecten in de veiling worden geacht naar eer en geweten te zijn omschreven. Omschrijvingen, evenals mondelinge mededelingen vóór of tijdens de veiling gedaan, geven echter niet meer dan een mening weer, en vormen op geen enkele wijze een garantie omtrent authenticiteit, datering, herkomst etc.
•Behoudens opvallende uitzonderingen wordt de staat van de kavels niet vermeld in de catalogus. Vermelding van enig gebrek impliceert niet de afwezigheid van andere. Ieder object wordt verkocht in de toestand waarin het zich bevindt op het moment van veiling. Aspirant-kopers dienen zich zelf tijdens de kijkdagen van de staat te vergewissen.
•Het risico van beschadiging van een gekochte kavel berust bij de koper vanaf het moment dat de
veilingmeester tijdens de veiling het bod van de koper als hoogste bod aanvaardt.
de veilinghouder is bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen
Indien een koper binnen drie weken na de veiling ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben is het. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).
Indien een door hem aangekocht object een vervalsing is, wordt de koop ontbonden en de koopsom volledig gerestitueerd, mits het kavel wordt geretourneerd in de staat waarin deze werd verkocht. De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.
7.De kavels worden ingezet op de richtprijs, aangegeven tussen haakjes na elk nummer in de catalogus. Biedingen onder dit bedrag worden niet aanvaard.
8.Opdrachtgevers en aanwezigen kunnen ervan uitgaan, dat de veilinghouder de inzet als volgt zal verhogen:
€ 10,-; van € 10,- tot € 200,- met € 20,-; van € 200,- tot € 500,- met € 50,-; van € 500,- tot € 1000,- met € 100,-; van € 1000,- tot € 2000,- met € 200,-; van € 2000,- tot € 5000,- met € 500,-; daarboven met € 1000,-.
9.De betaling dient te geschieden à contant of via PIN na afloop van de veiling, tenzij anders met de veilinghouder is overeengekomen. De geveilde voorwerpen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper.
10.De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.
In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-vermogens- en/of indirecte schade.
De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veilingplaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens door een verzekering van de veilinghouder gedekt.
Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.
Na toewijzing is de koper verantwoordelijk voor het gekochte voorwerp. De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade welke na toewijzing optreedt.
11.Bij gebreke van betaling is de veilinghouder gerechtigd tot één van de volgende mogelijkheden:
1.Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de veilinghouder – 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper;
2.Niet betaalde kavels zullen weer ter veiling komen, waarbij het verschil bij een lagere opbrengst voor rekening van de in gebreke gebleven koper is.
3.De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.
12.Eventuele verzending van aangekochte kavels is voor risico en rekening van de koper, en geschiedt na volledige betaling van de factuur. Let op: ingelijste werken en breekbare goederen worden niet verzonden.
13.Aspirant-kopers wordt er op gewezen dat er in verscheidene landen verboden zijn op de import van materiaal afkomstig van bedreigde diersoorten, inclusief, maar niet enkel deze, koralen, ivoor en schildpad. Derhalve zouden aspirant-kopers zich dienen te vergewissen van de invoer-regelgeving voor aanvang van het bieden indien zij een lot wensen te importeren in een ander land.
14.In Nederland is het volgrecht op kunstwerken van toepassing voor levende kunstenaars en voor kunstenaars tot 70 jaar na hun overlijden. Klinkhamer veilinghuis verhaalt de volgrechtvergoeding op de koper.
De volgrechtvergoeding is van toepassing vanaf € 3000,- over de verkoopprijs inclusief opgeld (excl. BTW) en wordt als volgt berekend:
• 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000;
• 3% van het deel van de verkoopprijs van € 50.000 tot en met € 200.000;
• 1% van het deel van de verkoopprijs van € 200.000 tot en met € 350.000;
• 0,5% van het deel van de verkoopprijs van € 350.000 tot en met € 500.000;
• 0,25% van het deel van de verkoopprijs hoger dan € 500.000.
De totaal te betalen volgrechtvergoeding is gebonden aan een bovengrens van
€ 12.500.
15.De koper dient op de hoogte te zijn van bovenstaande veilingvoorwaarden.

Vollständige AGBs