Los

3366

Porseleinen trekpotje onder deksel

In Frühjahrsauktion 2023

Diese Auktion ist eine LIVE Auktion! Sie müssen für diese Auktion registriert und als Bieter freigeschaltet sein, um bieten zu können.
Sie wurden überboten. Um die größte Chance zu haben zu gewinnen, erhöhen Sie bitte Ihr Maximal Gebot.
Ihre Registrierung wurde noch nicht durch das Auktionshaus genehmigt. Bitte, prüfen Sie Ihr E-Mail Konto für mehr Details.
Leider wurde Ihre Registrierung durch das Auktionshaus abgelehnt. Sie können das Auktionshaus direkt kontaktieren über + 31 (0)20 6230343 um mehr Informationen zu erhalten.
Sie sind zurzeit Höchstbieter! Um sicher zustellen, dass Sie das Los ersteigern, melden Sie sich zum Live Bieten an unter , oder erhöhen Sie ihr Maximalgebot.
Geben Sie jetzt ein Gebot ab! Ihre Registrierung war erfolgreich.
Entschuldigung, die Gebotsabgabephase ist leider beendet. Es erscheinen täglich 1000 neue Lose auf lot-tissimo.com, bitte starten Sie eine neue Anfrage.
Das Bieten auf dieser Auktion hat noch nicht begonnen. Bitte, registrieren Sie sich jetzt, so dass Sie zugelassen werden bis die Auktion startet.
1/4
Porseleinen trekpotje onder deksel - Bild 1 aus 4
Porseleinen trekpotje onder deksel - Bild 2 aus 4
Porseleinen trekpotje onder deksel - Bild 3 aus 4
Porseleinen trekpotje onder deksel - Bild 4 aus 4
Porseleinen trekpotje onder deksel - Bild 1 aus 4
Porseleinen trekpotje onder deksel - Bild 2 aus 4
Porseleinen trekpotje onder deksel - Bild 3 aus 4
Porseleinen trekpotje onder deksel - Bild 4 aus 4
Sie interessieren sich für den Preis dieses Loses?
Preisdatenbank abonnieren
Diemen (Amsterdam)
Porcelain Kangxi teapot decorated with long lisa en flowers, China 18th century, h. 7 cm. (cover glued and spout defect)Porseleinen Kangxi trekpotje onder deksel, met afwissellend decor van lange lijs en bloeinde heesters in vakken, China 18e eeuw, h. 7 cm. (deksel vastgelijmd en tuit defect)
Porcelain Kangxi teapot decorated with long lisa en flowers, China 18th century, h. 7 cm. (cover glued and spout defect)Porseleinen Kangxi trekpotje onder deksel, met afwissellend decor van lange lijs en bloeinde heesters in vakken, China 18e eeuw, h. 7 cm. (deksel vastgelijmd en tuit defect)

Frühjahrsauktion 2023

Auktionsdatum
Lose: 501-868
Lose: 3001-3221
Lose: 1-284
Lose: 3301-3486
Lose: 1501-1810
Lose: 1001-1218
Lose: 2501-2704
Lose: 2001-2250
Ort der Versteigerung
Weesperstraat 110
Diemen (Amsterdam)
1112 AP
Netherlands

For sending smaller objects, please ask Easy2Send to offer a shipping quote.

Wichtige Informationen

Zu Aufgeld und Mehrwertsteuer prüfen Sie bitte das jeweilige Los.

VAT is included in the buyers premium. For buyer’s premium and VAT please check particular lot.

AGB

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam met ingang van 30 maart 2004 onder Nr. DS. 40530226

 

 

 

Terms and conditions:

ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam met ingang van 30 maart 2004 onder Nr. DS. 40530226

 

Artikel 1  toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan de veiling.

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

 

Artikel 2   informatie/onderzoeksplicht

2,1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.

2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een  indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

 

Artikel 3   bieden

3.1 De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achterlating van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder worden aangeboden.

3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door de veilinghouder te zijn ontvangen. Indien er meerdere schriftelijke biedopdrachten door de veilinghouder worden ontvangen waarbij de te bieden bedragen gelijk zijn en deze biedingen ter veiling de hoogste biedingen op het voorwerp zijn, wordt het voorwerp verkocht aan de persoon wiens bieding door de veilinghouder het eerst is ontvangen.

3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.

3.4 Indien koper telefonisch wil bieden, dient dit uiterlijk een dag voor de veiling schriftelijk met de veilinghouder te worden overeengekomen.

3.5 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet,

 

Artikel 4   totstandkoming koopovereenkomst

4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.

4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.

 

Artikel 5   verplichtingen koper

5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.

5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.

5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

 

Artikel 6   terugnameverplichting veilinghouder

6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4.2 - de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).

6,2 De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.

6.3 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.

 

Artikel 7  rechten veilinghouder en veilingmeester

7.1 De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:

a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;

b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;

c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;

d. kopen te combineren of te splitsen;

e. kopen niet te gunnen of op te houden;

f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen;

g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;

h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;

i. voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;

j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;

k. namens kopers of verkopers biedingen uit te  brengen;

l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

 

Artikel 8   betaling/eigendomsoverdracht

8.1 De betaling door de van de koopsom in Euro verhoogd met 30% opgeld, inclusief btw 21%, € 1,00 kavelgeld per catalogusnummer, en andere kosten en eventuele BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen, moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle ter zake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.

8.3 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling var de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.

 

Artikel 9  niet-tijdige betaling

9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel – naar keuze van de veilinghouder – 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is versteken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper, welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 (zegge:tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.

9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.

 

Artikel 10   ophaaltermijn

10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Behoudens het recht van de veilinghouder een kortere of langere termijn aan te geven geldt als uiterlijke ophaaltermijn, een termijn van vijf werkdagen na de laatste veilingdag.

10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan ver-

bonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

 

Artikel 11  onverkochte voorwerpen

11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.

11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling ("aftersale") alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een

andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.

11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder

12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.

12.2 ln geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.

12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden er:/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt.

12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

 

Artikel 13  foto’s en illustraties

13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

 

Artikel 14 diversen

14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en

strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.

 

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken en Machinerieën.

Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Federatie toegestaan.

 

VOORWAARDEN VOOR TELEFONISCHE BIEDINGEN
Telefonisch meebieden tijdens een veiling kan - behoudens uitzonderingen - alleen op kavels met een richtprijs

vanaf € 500,-. De telefonische bieder verplicht zich hierbij tot het bieden van de laagste richtprijs, wat tevens het startbod voor de veiling is. De telefonische bieder bevestigt zijn bod schriftelijk en geeft het telefoonnummer door waarop hij tijdens de veiling bereikbaar is. Het veilinghuis is niet aansprakelijk voor het niet tot stand komen van de verbinding, dit risico komt geheel voor rekening van de telefonische bieder.

 

 

VOORWAARDEN VOOR ONLINE BIEDINGEN

- Het is voor de koper onmogelijk een bieding te plaatsen zonder van te voren akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden.
- Kavels worden verkocht zoals op de website te zien is. Als eventuele gebreken niet in de vorm van een schriftelijke mededeling of foto te zien zijn op de site, kan de koper ervan uit gaan dat het artikel aan hem zal worden geleverd zoals weergegeven. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
- Schriftelijke koopopdrachten kunnen niet door de veilinghouder worden uitgevoerd indien deze onvolledig of onjuist zijn ingevuld.
- Biedingen hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.
- De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding of bieding door middel van het internet uit.
- Indien er binnen 5 minuten voor de sluitingstijd van een kavel nog een bod op een artikel wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd met 5 minuten verlengd.
- De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
- Alle objecten worden verkocht in de staat waarin ze verkeren zoals ze worden aangeleverd.
- Indien van toepassing omvat de koopsom volgrechtvergoeding. Uitleg en nadere regels omtrent deze vergoeding vindt u op de website van de Rijksoverheid onder Vergoeding op doorverkoop van kunstwerken (Volgrecht). Verkoopprijzen onder de € 2325,- (excl.) komen niet in aanmerking voor deze regeling.
- De veilinghouder neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.
- Door registratie op de website geeft de gebruiker aan de veilinghouder toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens.
- De veilinghouder zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik. Daarnaast is de veilinghouder bevoegd deze gegevens te verstrekken aan de verkoper en eventuele hulppersonen van de veilinghouder en de verkoper. De veilinghouder zal deze gegevens niet zonder toestemming van de gebruiker aan overige derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van de veilinghouder volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag. In het geval van nalatige betaling van de koper, is de veilinghouder gerechtigd deze gegevens over te dragen aan een rechterlijke macht en/of macht met de bevoegdheid de nalatige betaling op een andere manier te innen.
- De gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de registratie verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de gebruiker de verplichting de veilinghouder per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. Indien de gebruiker dit nalaat, is de veilinghouder gerechtigd €25,- administratiekosten bij de gebruiker in rekening te brengen.
- Het opsturen van aangekochte goederen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

 

Voor wat betreft porselein, aardewerk en kristal worden de volgende aanduidingen gebruikt:

(A) in gave toestand; (C) haarscheuren en/of schilfertjes;

(B) schilfer(tjes);        (D) gebroken, gerestaureerd, gelijmd, stukken missende

 

Bij bodemvondsten wordt geen kwaliteitsaanduiding gegeven!

 

 

Voor wat betreft schilderijen, tekeningen, aquarellen, miniaturen en bronzen sculpturen als anderszins de aanduidingen in deze catalogus de volgende betekenis hebben:

 

Voor- en achternaam van de schilder voluit:

naar onze mening een werk van deze schilder.

Voornamen in initialen en achternaam voluit:

 

naar onze mening een werk dat van de schilder zou kunnen zijn of zijn school of omgeving.

Alleen de achternaam van de schilder en de school:

naar onze mening een kopie van een werk van die schilder.

Gesigneerd:

naar onze mening de signatuur van de schilder.

Signatuur:

Signatuur aanwezig, zou mogelijk die van de schilder kunnen zijn.

Gedateerd:

naar onze mening in die periode geschilderd.

Met datum:

van jaartal of datum voorzien; zou mogelijk in die periode geschilderd kunnen zijn.

Gebruikte afkortingen:

r.o.

rechtsonder

m.o.

middenonder

l.o.

linksonder

r.b.

rechtsboven

m.b.

middenboven

l.b.

linksboven

krt.

karaat

jl.

jaarletter

mt.

meesterteken

b.

breedte

h.

hoogte

ges.

gesigneerd

d.

diepte

gedat.

gedateerd

sign.

met signatuur

t.a.

toegeschreven aan

gemon.

gemonogrammeerd

bwg.

beneden wettelijk gehalte

a.t.p.

tegen elk aannemelijk bod

 

 

 

Een ieder die aan de veiling deelneemt dient voor de veiling volledige naam en adres op te geven, waarna men een biednummer ontvangt. 

Vollständige AGBs