Los

59

Modern schilderij 'Zomer' doek, gesigneerd, 20x40cm. (Modern painting, signed, canvas)

In Art, Antiques, Collectibles

Diese Auktion ist eine LIVE Auktion! Sie müssen für diese Auktion registriert und als Bieter freigeschaltet sein, um bieten zu können.
Sie wurden überboten. Um die größte Chance zu haben zu gewinnen, erhöhen Sie bitte Ihr Maximal Gebot.
Ihre Registrierung wurde noch nicht durch das Auktionshaus genehmigt. Bitte, prüfen Sie Ihr E-Mail Konto für mehr Details.
Leider wurde Ihre Registrierung durch das Auktionshaus abgelehnt. Sie können das Auktionshaus direkt kontaktieren über +31 (118) 62 76 39 um mehr Informationen zu erhalten.
Sie sind zurzeit Höchstbietender! Um sicher zustellen, dass Sie das Los ersteigern, melden Sie sich zum Live Bieten an unter , oder erhöhen Sie ihr Maximalgebot.
Geben Sie jetzt ein Gebot ab! Ihre Registrierung war erfolgreich.
Entschuldigung, die Gebotsabgabephase ist leider beendet. Es erscheinen täglich 1000 neue Lose auf lot-tissimo.com, bitte starten Sie eine neue Anfrage.
Das Bieten auf dieser Auktion hat noch nicht begonnen. Bitte, registrieren Sie sich jetzt, so dass Sie zugelassen werden bis die Auktion startet.
Bieten ist beendet
Modern schilderij 'Zomer' doek, gesigneerd, 20x40cm. (Modern painting, signed, canvas)
Das Auktionshaus hat für dieses Los keine Ergebnisse veröffentlicht
PA Middelburg
Modern schilderij 'Zomer' doek, gesigneerd, 20x40cm. (Modern painting, signed, canvas)
Modern schilderij 'Zomer' doek, gesigneerd, 20x40cm. (Modern painting, signed, canvas)

Art, Antiques, Collectibles

Auktionsdatum
Ort der Versteigerung
Kleverskerkseweg 3-5
PA Middelburg
4338
Netherlands

Generelle Versandinformationen vom Auktionshaus verfügbar

Patrick Read of AP Services, tel 01626-362756 or 07736-544362 email sales@apservices.info

Wichtige Informationen

Nothing important.

AGB

Artikel 1 toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de inbrenger/verkoper, hierna te noemen: “inbrenger”, waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.

Artikel 2 overeenkomst van opdracht

2.1 De inbrenger geeft aan de veilinghouder opdracht de door hem ingebrachte en door de veilinghouder in ontvangst genomen roerende zaken (hierna ook: “voorwerpen”) te onderzoeken, te taxeren en ter veiling te verkopen.
2.2 De inbrenger machtigt de veilinghouder om op naam van de veilinghouder de voorwerpen ongeacht of het alle dan wel enkele stuks betreft te verkopen onder door de veilinghouder vast te stellen veilingvoorwaarden. De inbrenger kan in overleg met de veilinghouder een minimumprijs (limiet) afspreken.
2.3 De ontvangst van voorwerpen verplicht de veilinghouder echter niet deze te verkopen of in veiling te brengen. Indien de veilinghouder de voorwerpen niet wenst te verkopen of in veiling te brengen, zal hij dit binnen vier weken nadat zulks wordt bepaald aan de inbrenger mededelen.

Artikel 3 rechten en verplichtingen inbrenger

3.1 De inbrenger dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.
3.2 De inbrenger garandeert dat hij als eigenaar of anderszins gerechtigd is de voorwerpen ter veiling aan te bieden en vrijwaart de veilinghouder voor alle aanspraken van derden terzake.
3.3 De inbrenger is op eerste verzoek van de veilinghouder verplicht inlichtingen met betrekking tot de herkomst van de voorwerpen jegens de veilinghouder te verstrekken met bewijsmaterialen onderbouwd. De inbrenger is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of misleidende informatie en/of van andere aan de inbrenger te wijten omstandigheden en vrijwaart de veilinghouder voor alle aanspraken van derden terzake.
3.4 De inbrenger verklaart dat de verkoop ter veiling van de voorwerpen niet wordt belemmerd door nationale of internationale wettelijke bepalingen.
3.5 Het is de inbrenger niet toegestaan op de door hem ingebrachte voorwerpen te bieden tenzij schriftelijk anders met de veilinghouder is overeengekomen.
3.6 De rechten en plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de inbrenger en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 4 rechten veilinghouder

4.1 Het opnemen van voorwerpen in een veiling of uitsluiting daarvan, evenals enige mededeling met betrekking tot een voorwerp in de veilingcatalogus of in een brochure, staat uitsluitend ter beoordeling van de veilinghouder, die gerechtigd is deskundigen te raadplegen zonder met betrekking daartoe enige verantwoordelijkheid te aanvaarden.
4.2 De veilinghouder aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de inbrenger met betrekking tot door of namens de veilinghouder gegeven adviezen betreffende de voorwerpen.
4.3 De veilinghouder heeft het recht te bepalen in welke van zijn veilingen een voorwerp ter verkoop zal worden aangeboden.
4.4 Indien de veilinghouder opdracht krijgt een woning of opslag totaal te ontruimen, behoudt hij zich het recht voor voorwerpen van ontruiming uit te sluiten en tevens die voorwerpen die zijns inziens niet geschikt zijn voor de veiling te vernietigen of af te voeren, of eventueel op andere wijze te gelde te maken.
4.5 Inbrenger verklaart dat de veilinghouder gerechtigd is alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 5 terugname door inbrenger

5.1 Indien een voorwerp eenmaal ter veiling is aangeboden, kan het niet door de inbrenger worden teruggenomen dan na betaling van 30% of minder, indien de veilinghouder dat redelijk vindt, van de overeengekomen limiet of, indien geen limiet is overeengekomen, van de te verwachten veilingopbrengst waarvoor de veilinghouder het voorwerp taxeert, verhoogd met alle eventuele gemaakte kosten.
5.2 Indien de inbrenger niet tevreden is met de in lid 1 bedoelde taxatie kan hij hertaxatie, voor zijn kosten, doen plaats hebben door drie op het vakgebied van het voorwerp toegelaten RegisterMakelaars of RegisterMakelaarTaxateurs dan wel gecertificeerde taxateurs of makelaars waarvan e´e´n benoemd wordt door de veilinghouder, e´e´n door de inbrenger en de derde door de twee reeds benoemde taxateurs. Bij afwijkende waarde na hertaxatie zal deze afwijkende waarde bindend voor de veilinghouder en inbrenger van toepassing zijn voor de toepassing van dit artikel.

Artikel 6 commissie

6.1 In geval van verkoop van de voorwerpen ter veiling bedraagt de aan de veilinghouder verschuldigde commissie een van te voren overeengekomen percentage van de som waarvoor is verkocht.

Artikel 7 terugnameverplichting veilinghouder

7.1 De inbrenger is ermee bekend dat de veilinghouder zich in zijn verkoopvoorwaarden, zijnde de algemene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken tussen de veilinghouder en de koper, tot het volgende bereid heeft verklaard:
“Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus uitgesloten, is – behoudens een aantal in de algemene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken genoemde gevallen – de veilinghouder bereid om geveilde voorwerpen tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.”
7.2 De inbrenger machtigt onherroepelijk de veilinghouder, bij naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder van toepassing zijn van die omstandigheden, de koop te ontbinden tegen restitutie van koopprijs en veilingkosten. Door de ontbinding van de koop geldt het voorwerp of de voorwerpen als onverkocht in de zin van artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 8 betaling aan inbrenger

8.1 De veilinghouder betaalt aan de inbrenger de opbrengst van de verkoop verminderd met alle ten laste van inbrenger komende kosten en lasten, zoals transportkosten, restauratiekosten, commissies, keurkosten, eventuele verzekeringskosten en eventuele van te voren afgesproken overige kosten alsmede BTW, hierna te noemen: “vergoeding”, mits de veilinghouder de koopsom volledig heeft ontvangen van de koper en door de koper geen beroep op de terugnameverplichting van de veilinghouder is gedaan in de zin van artikel 7 van deze algemene voorwaarden, welk beroep door de veilinghouder is erkend en geen ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 9 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden.
8.2 Betaling van de vergoeding vindt gewoonlijk plaats binnen 30 dagen na de verkoop, tenzij een bericht als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden van de koper is ontvangen of een ontbinding van de verkoop in de zin van artikel 9 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden. 8.3 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien voorafgaande aan de veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.

Artikel 9 gevolgen ontbinding door koper

9.1 In het geval er sprake is van terugname als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden of de koopovereenkomst met de koper om andere redenen ontbonden wordt dan is de veilinghouder gerechtigd om de eventueel reeds aan inbrenger betaalde vergoeding terug te vorderen, alsmede alle overige ten gevolge van deze ontbinding door de veilinghouder geleden schade en kosten, waaronder ook rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 10 gevolgen ontbinding door veilinghouder

10.1 De inbrenger is ermee bekend dat de veilinghouder zich in zijn verkoopvoorwaarden, [zijnde de algemene voorwaarden geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken tussen de veilinghouder en de koper,] het recht heeft voorbehouden om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt of de voorwerpen niet tijdig afhaalt,de koopovereenkomst te ontbinden.
10.2 De inbrenger erkent uitdrukkelijk het recht van de veilinghouder om zijn schade en kosten in het geval zich een in lid 1 bedoelde situatie voordoet op de koper te verhalen. Tevens erkent de inbrenger het recht van de veilinghouder om naar zijn eigen keuze nakoming te vorderen van de koper die een betalingstermijn overschrijdt, dan wel over te gaan tot ontbinding van de koop, dan wel eerst nakoming te vorderen van de koper om vervolgens, indien deze vordering niet slaagt, alsnog tot ontbinding van de koop over te gaan.

Artikel 11 niet-verkochte voorwerpen

11.1 De veilinghouder is onherroepelijk gemachtigd doch nimmer verplicht onverkochte voorwerpen bij een volgende veiling opnieuw te verkopen, hierna te noemen: “herveilen”, dan wel deze gedurende een periode van tien dagen na de veiling alsnog te verkopen. Dit echter alleen indien die verkoop na de veiling (“aftersale”), kan plaatsvinden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat tenminste gelijk is aan de verkoopprijs verminderd met alle ten laste van inbrenger komende kosten, waarop de inbrenger recht zou hebben gehad indien het voorwerp ter veiling voor de voor die veiling geldende limiet zou zijn verkocht.
11.2 Bij een dergelijke verkoop na de veiling blijven de rechten en verplichtingen van inbrenger en veilinghouder uit hoofde van deze algemene voorwaarden onverkort gelden zoals zij zouden hebben gegolden in geval van verkoop van het voorwerp ter veiling.
11.3 Op de verkoop in herveiling of aftersale is het gestelde in deze algemene voorwaarden weer geheel van toepassing.

Artikel 12 transport/opslag/verzekering voorwerpen

12.1 Alle verpakkingsmaterialen met betrekking tot ter verkoop ingebrachte voorwerpen mogen door de veilinghouder worden afgevoerd of vernietigd, tenzij uitdrukkelijk door de veilinghouder met de inbrenger anders overeengekomen.
12.2 Alle door de veilinghouder in ontvangst genomen voorwerpen zijn verzekerd voor de waarde volgens ontvangstbewijs dan wel voor een naar het uitsluitend oordeel van de veilinghouder passende waarde tegen brand, diefstal, vermissing en beschadiging zolang zij zich in zijn veilinggebouw of in een andere door hem gekozen opslagplaats bevinden. De inbrenger is gerechtigd een ontvangstbewijs te vorderen voor de door de veilinghouder in ontvangst genomen voorwerpen waarop is aangegeven welke waarde de voorwerpen bij ontvangst naar het voorlopig oordeel van de veilinghouder vertegenwoordigen.
12.3 De veilinghouder is gerechtigd maatregelen te treffen voor opslag bij derden van ingezonden of afgegeven voorwerpen en de kosten daarvan in rekening te brengen aan inbrenger.
12.4 Voorwerpen welke aan de veilinghouder zijn gezonden of afgegeven en niet door de veilinghouder ter verkoop worden aangenomen en niet in bewaring worden gehouden, zullen geheel voor rekening en risico van de afzender op diens kosten aan hem worden teruggezonden.

Artikel 13 aansprakelijkheid veilinghouder

13.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc. behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.
13.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
13.3 De veilinghouder is verder nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen
in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/ of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt. 13.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

Artikel 14 aanvullende rechten en verplichtingen inbrenger/natuurlijk persoon (niet handelend in de uitoefening van beroep/bedrijf)/dienstverlening op afstand

14.1 Indien tussen de veilinghouder en de inbrenger/ natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst tot stand komt waarbij, in het kader van een door de veilinghouder georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van e´e´n of meer technieken voor communicatie op afstand, dan geldt het hiernavolgende.
14.2 Gedurende 7 werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, is de inbrenger/natuurlijk persoon gerechtigd om de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden. Onder bepaalde omstandigheden bedraagt deze termijn drie maanden vanaf het sluiten van de overeenkomst. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden.
14.3 De inbrenger/natuurlijk persoon kan geen gebruik maken van bovengenoemd recht, indien de veilinghouder met zijn/haar instemming is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst, voordat de hierboven genoemde termijnen zijn verstreken.
14.4 In afwijking van het in artikel 46f van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde omtrent het intreden van verzuim, geldt de wettelijke regeling van de artikelen 81 tot en met 83 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15 diversen

15.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van e´e´n der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval e´e´n of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen inbrenger en veilinghouder vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.
15.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de inbrenger gesloten overeenkomst, de totstandkoming van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de inbrenger.

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken.

Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Federatie toegestaan.    

Vollständige AGBs